Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
RƏNA MİRZƏZADƏ.MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ: DİN VƏ GENDER DİALOQUNDA
16 Yanvar , 2020
«Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda» Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq multi- kulturlizm siyasəti, Qərb-Şərq mədəni müxtəlifliyi Din və Gender Dioloqunda təhlil olunmuş, tarixi inkişaf mərhələ
Faylı yuklə