Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Yeni kitablar
HEYDӘR ӘLİYEV (Әliyev Heydәr Әlirza oğlu) Biblioqrafiya
22 İyul , 2022
Heydәr Әliyev: biblioqrafiya /Layih. rәhb. Ә.Qarayev; tәrt. ed.: M.Vәliyeva, M.İbrahimova, A.Hüseynova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Sәfәrәliyeva.- Bakı, 2018.- 680 s.