Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

RƏNA MİRZƏZADƏ.MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ: DİN VƏ GENDER DİALOQUNDA

«Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda» Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq multi- kulturlizm siyasəti, Qərb-Şərq mədəni müxtəlifliyi Din və Gender Dioloqunda təhlil olunmuş, tarixi inkişaf mərhələ

Александр Бронштейн-"Тренинг по системе Джозефа Мэрфи"

Джозеф Мэрфи, всемирно известный наставник, открывший миллионам людей тайныизменения реальности при помощи силы подсознания, твердо 

Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri.

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı , dövlət xadimi Xaçə Nəsirəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsəri Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əsrlər boyu əxlaq dərsliyi kimi şöhrət qazanmışdır

Müşfiq Xan-ÜMİDLӘRİN İZİ İLӘ (kriminal-detektiv roman)

Tarixi faktlar; əsir və girovluqda olan canlı şahid xatirəl ri, MTN-nin arxiv materialları əsasında yazılmı roman iki gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edir. Universitet tələbələri olmuş Aytəkin və Ramilin bir-birindən ayrı düşmə

İMADƏDDİN NƏSİMİ-SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ II CİLD

İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеrnəşriyyat”, 2004, 376 səh.Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417)doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzm