Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

M.A.Müseyibov. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası.

Dərslikdə Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, sərhədləri, ekoloji problemlərinə aid əhatəli məlumat verilir.

Vidadi Muradov. AZƏRBAYCAN XALÇALARI QARABAĞ QRUPU.

“Azərbaycan xalçaları bütün məktəbləri ilə" adlı böyük layihədən olan bu kitab Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə həsr edilmişdir. Kitabda Qarabağın keçdiyi tarixi inkişaf yolu, 

B.İsgəndərov. Balaca nağılçı.

Kitаbа dахil оlаn hеkayələrdə müəllif bаlаcаlаrın mаrаqlı hərəkətlərindən, söhbətlərindən dаnışır, оnlаrın təbiətə, heyvanlаrа, hadisələrə, əşyаlаrа münаsibətlərindəki qеyri-аdi cəhətləri

RƏNA MİRZƏZADƏ.MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ: DİN VƏ GENDER DİALOQUNDA

«Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda» Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq multi- kulturlizm siyasəti, Qərb-Şərq mədəni müxtəlifliyi Din və Gender Dioloqunda təhlil olunmuş, tarixi inkişaf mərhələ

Александр Бронштейн-"Тренинг по системе Джозефа Мэрфи"

Джозеф Мэрфи, всемирно известный наставник, открывший миллионам людей тайныизменения реальности при помощи силы подсознания, твердо