Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Varis Yolçuyev. Sonuncu ölən ümidlərdir.

Son dərəcə dramatik hadisələrlə,dolu bir romandır.

Azərbaycan dastanları

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] I cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 392 s.

Nəsimi, İmadəddin

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; tərt. H. M. Araslı ; red. T. H. Kərimli. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 373 s.

Mir Cəlal. Seçilmiş Əsərləri. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 384 s.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətlihekayə və romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən,bir-birindən gözəl və mənalı onlarca əsəri ədəbiyyatım

ATALAR SÖZÜ

Cild-cild kitablardakı mənanı bəzən bir neçə kəlməyə sığdıran, ona görədə hələ əski çağlardan bəri “yazılmamış müqəddəs kitabın ayələri tək qavranan  atalar sözləri” ulu babaların