Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

TEYMUR ELÇİN - Biblioqrafiya

Teymur Elçin (Teymur Süleyman o ğlu Əliyev): biblioqrafiya /t ərt. ed. M.V əliyeva, M.İbrahimova, S. Əsədova; ön sözün mü əl. Elçin; red. v ə burax. m əsul K.Tahirov; Az ərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 248 s. Azərbaycan Mill

Aydın Əli-zadə.XRİSTİANLIQ TARİX VƏ FƏLSƏFƏ

Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tariximövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığınyaranması və ink işaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəl

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ II CİLD)

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2005, 320 səh. Bəşər dərdinə sirdaş olub dünyanı öz "mən"i üstündə kökləməyi bacaran Rəsul Rza sənətçi varlığının bütün mahiyyəti etibaril

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ I CİLD)

XX əsr Azərbaycan poeziyasının əzəmətini, gücünü, sənətkarlığını özündə toplayan ən qüdrətli şairlərimiz sırasında Rəsul Rzanın adı xüsusi yer tutur. Milli şeri məzmun və forma, biçim, dil baxımından təzə obrazlar

С.Чойжинимаева-"Секреты людей, которые не болеют диабетом зва"

Это книга для тех, кто не желает сдаваться. Кто верит, что диабет – это неприговор – и готов на долгую и упорную борьбу ради возвращения к по