Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

HEYDӘR ӘLİYEV (Әliyev Heydәr Әlirza oğlu) Biblioqrafiya

Heydәr Әliyev: biblioqrafiya /Layih. rәhb. Ә.Qarayev; tәrt. ed.: M.Vәliyeva, M.İbrahimova, A.Hüseynova; elmi red. K.Tahirov; red. G.Sәfәrәliyeva.- Bakı, 2018.- 680 s.

İnkişaf - məqsədimizdir: XC kitab: oktyabr 2018-noyabr 2018 Əliyev İlham Heydər oğlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan «İnkişaf – məqsədimizdir» çoxcildliyinin bu cildində dövlət başçısının Türkiyə, Belarus və Türkmənistan respublikalarına rəsmi

İKİ XALQIN OĞLU MAQSUD ŞEYXZADƏ

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə məruzələr, məqalələr və fotolar

TEYMUR ELÇİN - Biblioqrafiya

Teymur Elçin (Teymur Süleyman o ğlu Əliyev): biblioqrafiya /t ərt. ed. M.V əliyeva, M.İbrahimova, S. Əsədova; ön sözün mü əl. Elçin; red. v ə burax. m əsul K.Tahirov; Az ərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 248 s. Azərbaycan Mill

Aydın Əli-zadə.XRİSTİANLIQ TARİX VƏ FƏLSƏFƏ

Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tariximövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığınyaranması və ink işaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəl