Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI

Bu dərs vəsaitindən ali və orta ixtisas məktəblərin müəllimləri və tələbələri, magistrlər, elmi tədqiqatçılar və Azərbaycanşünaslıq məsələləri ilə maraqlananlar faydalana bilər...

RƏNA MİRZƏZADƏ.MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ: DİN VƏ GENDER DİALOQUNDA

«Multikulturalizm siyasəti: Din və Gender Dialoqunda» Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq multi- kulturlizm siyasəti, Qərb-Şərq mədəni müxtəlifliyi Din və Gender Dioloqunda təhlil olunmuş, tarixi inkişaf mərhələ

Vilayət Quliyev. “FÜYUZAT”IN İKİ YAZARI

“Füyuzat”ın iki yazarı” kitabında milli mətbuatımızdaözünəməxsus yer tutan məcmuənin biri-birindən fərqli,lakin eyni dərəcədə məhsuldar və fəal iki yazarı – Krımtürkü Asan Səbri Ayvazov (1878-1938) və Anadolu türkü

ISA HÜSEYN OĞLU ALIYEV. ALIMIN ALƏMI ELMIN FƏZILƏTI

Hər bir alim qiymətlidir. Ancaq nəzəriyyəni təcrübəilə birləşdirən, fikirlərini tətbiq edə bilən və onlardanəməli nəticə götürə bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqakonkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsusiye

Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM) 2014-2015-ci tədris ilininyaz semestrində ilk dəfə olaraq 7 xarici ölkə universitetində - BolqarıstanRespublikasının Müqəddəs Kliment Oxridski adına Sofiya Universiteti, GürcüstanRespubli