Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Cavad Heyət: Türkoloji Tarix Türklərin Tarix Ve Medeniyyetine Bir Baxış

Cavad Heyət: Türkoloji Tarix Türklərin Tarix Ve Medeniyyetine Bir Baxış

Dastani-Əhməd Hərami.

XIII əsr Azərbaycan poeziyasının ən gözəl nümunələri sırasına daxil olan “Dastani-Əhməd Hərami” doğma dilimizdə qələmə alınmış ilk məsnəvi kimi qiymətlidir. Müəllifi bəlli olmayan bu əsər əruz vəznində, sadə və

Rəhim Əliyev.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

Tənqidçi Rəhim Əliyevin bu kitabı onun Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dediyi mühazirələr əsəasında hazirlanmışdir.

ƏLİYEVA ZƏRİFƏ. PEDAQOGİKA.

Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik

B.İsgəndərov. Balaca nağılçı.

Kitаbа dахil оlаn hеkayələrdə müəllif bаlаcаlаrın mаrаqlı hərəkətlərindən, söhbətlərindən dаnışır, оnlаrın təbiətə, heyvanlаrа, hadisələrə, əşyаlаrа münаsibətlərindəki qеyri-аdi cəhətləri qələm